TEDARİKÇİ ADAYI VE TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
Buradasınız: Anasayfa / TEDARİKÇİ ADAYI VE TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
TEDARİKÇİ ADAYI VE TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

TEDARİKÇİ ADAYI VE TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

                                               

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve tüm dünyanda kabul görmüş Kişisel verileri koruma ilkeleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi, korunması, saklanması ve imha edilmesi konusunda büyük bir özveri ve hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi doğrultusunda ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tedarikçi adayları ve tedarikçilerimiz için hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Unvanı

ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi

Sahabiye Mah. Prof. Fevzifevzioğlu Cad. Irmak Sitesi No:64/B Kocasinan Kayseri

Telefon

0352 222 4040

Kep adresi

0352 221 23 23

E-posta

info@sahikaturizm.com.tr

                       

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

            Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunu’n 4. Maddesinde belirtildiği üzere “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” genel ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait veriler yine belirtilen işleme amaçları ile işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Tedarikçi adayları

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

Mal/hizmet alımı için gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki/ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gereken koordinasyonun sağlanması

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Teklif alma ve satın alma öncesi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve operasyonel sürecin icrası

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarikçi *

 

*Mal ve ya hizmet alınan kişiler: Danışman, Avukat, Mali Müşavir, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi ve/veya Hissedarları, Tedarikçi Çalışanları, Eğitmen, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Özel Güvenlik, Hizmet Alınan Nakliyeciler, Kargo Şirketi Çalışanları, Teknisyen, Tekniker ve onların gerçek kişi çalışanları gibi

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans, Risk Yönetimi, Hukuki İşlem

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin ifasına yönelik sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve tahsilat/faturalandırma gibi finans ve muhasebe sürecinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Bağlı olunan mevzuat uyarınca iş sağlığı güvenliği gibi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına hizmet alımının sağlanması

Bağlı olduğumuz mevzuat uyarınca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliğinin temini

Yatırım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve operasyonel kararların icrasının sağlanması ve güvenliğinin temini

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

Sözleşmenin ifasına yönelik hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz, başta Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Yönetmeliği,  Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve tabi olunan ilgili mevzuatta açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması/ifası ile doğrudan ilgili olma, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi yahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati olması hukuki sebeplerinden bir ya da birkaçına dayanarak

 • ŞAHİKA SEYAHAT faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital formların/sözleşmelerin doldurulması
 • ŞAHİKA SEYAHAT faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile yapılan denetim, teftiş, analiz, kabuller gibi işlemler için oluşturulan her türlü tutanak, form, çizelge, rapor ile
 • Mal ve hizmet alım veya satımlarında oluşturulan her türlü fatura, fiş, makbuz, çek/ senet gibi kıymetli evraklar ile
 • ŞAHİKA SEYAHAT ile ticari veya hukuki ilişki kurmak için verilen her türlü teklif formu ile,
 • ŞAHİKA SEYAHAT’nde çalışan personelin özlük dosyası oluşturulurken teslim alınan her türlü resmi ya da gayriresmi evrak, belge, form, tutanak, kayıt ile
 • ŞAHİKA SEYAHAT içerisinde bulunan fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiş güvenlik kameraları ile
 • Hastanemize gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile yahut kişi, kurum ya da kuruluşlarla yahut yapılan yazışmalar ile
 • Kurumsal ilişkilerin yönetilebilmesi adına yapılan denetim, anket, talep ve raporlama sonucu oluşturulan çalışmalar ile

Otomatik veya yarı otomatik sistemler ile yahut bir veri kayıt sistemin bir parçası olmak kaydıyla doğrudan toplanabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

            Kişisel verileriniz sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda gerektiğinde ilgili mevzuatta öngörülen hallerde Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla firma hissedar ve yetkililiklerine; ilgili sözleşme süreçlerinin ifası/yürütülmesi ve hukuki/ ticari/ idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak iş sağlığı güvenliği uzmanı, mali müşavir, avukat gibi tedarikçilerimize ve bağlı bulunduğumuz odalar gibi yetkili kişi/kurum/kuruluşa; ilgili mevzuatta öngörülen şartlar ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak SGK, Maliye, Vergi Dairesi gibi yetkili kişi/kurum/kuruluş, kamu kurum/kuruluşlarına ve adli/idari makamlara hukuki yetkileri dahilinde talep ettiği yasal amaçla sınırlı olarak aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ VE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

            Kişisel verileriniz, bağlı bulunduğumuz Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve sair ilgili mevzuatı başta olmak üzere uymakla yükümlü olduğumuz diğer tüm mevzuatta belirtilen yasal sürelerle saklanmakta ve yasal süre sonunda imha edilmektedir. İşlenen ve saklanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için de 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirler asgari seviyede alınmakta ve uygulanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak ya da Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,  Mobil imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; isim-soyisim, TC. kimlik numarası, iletişim adresi ve telefon numarası bilgilerinizin mutlaka bulunması, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın