KVKK Müşteri Aydınlatma Metni
Buradasınız: Anasayfa / KVKK Müşteri Aydınlatma Metni
KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

                                               

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve tüm dünyanda kabul görmüş Kişisel verileri koruma ilkeleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi, korunması, saklanması ve imha edilmesi konusunda büyük bir özveri ve hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi doğrultusunda ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Unvanı

ŞAHİKA SEYAHAT TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi

Sahabiye Mah. Prof. Fevzifevzioğlu Cad. Irmak Sitesi No:64/B Kocasinan Kayseri

Telefon

0352 222 4040

Fax

0352 221 23 23

E-posta

info@sahikaturizm.com.tr

                       

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

            Kimlik, iletişim, lokasyon, finans, hukuki işlem, risk yönetimi, müşteri işlem, seyahat kategorilerine ait kişisel verileriniz (Ek-1), 6698 sayılı Kanunu’n 4. Maddesinde belirtildiği üzere “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” genel ilkelerine uygun olarak;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Seyahat, konaklama yahut ulaştırma hizmetlerinin sunulabilmesi için bilgilendirme ve önerilerde bulunulabilmesi,
 • Seyahat, konaklama yahut ulaştırma hizmet sözleşmelerinin kurulması,
 • Kurulan hizmet sözleşmelerinin acenta faaliyetleri kapsamında ifasının sağlanması,
 • Şirketimiz aracılığıyla alınan Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin her türlü ulaşıma dair biletlerin düzenlenmesi ilgili firmaya aktarımının sağlanması,
 • Şirketimiz aracılığı ile alınan her türlü konaklama hizmetine ilişkin rezervasyon işlemlerinin yapılması ve ilgili firmaya aktarımının sağlanması,
 • Rent a car (araç kiralama) hizmetlerinin sunulabilmesi,
 • Şirket taşınır mallarının güvenliğinin sağlanması ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satışı sonrası hizmet bedelinin tahsilat sürecinin yürütülmesine ilişkin finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Zorunlu sigorta işlemlerinin yapılması,
 • Yurtdışı hizmet satışları için vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet satışının ve sözleşmenin ifası için ilgili firma ile aracılık sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tarafımızla yapılan hizmet sözleşmesinin ifası yahut tahsilatına ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi,
 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve 05/10/2007 tarih ve 26664 sayılı Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında Şirketimizin hukuki, idari ve ticari zorunlulukların yerine getirilmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı bulunduğumuz mevzuat doğrultusunda yasal yükümlülük gereğince talep edilen verileri toplanması ve gerektiğinde bilgilerin paylaşılması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Sözleşmenin ifasına yönelik hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Sunulan hizmetlerin devamlılığının sağlanması,
 • Şirket yönetim faaliyetlerinin, iç işleyiş ve politikaların yürütülmesi amaçlarından bir ya da birkaçı için işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve 05/10/2007 tarih ve 26664 sayılı Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı bulunduğumuz ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi; hizmet sözleşmesinin kurulması/ifası ile doğrudan ilgili olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; Şirketimiz hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaati olması hukuki sebeplerinden bir ya da birkaçına dayanarak; açık rızası aranmaksızın;

 • Hizmet sözleşmesi kurulabilmesi için sözlü veya yazılı bilgi ile,
 • Uçak bileti, otel bileti, voucher gibi belgeler üzerinde bulunan seyahat belgeleri ile,
 • Sözleşmenin ifası için verilen çek, senet, kredi kartı gibi ödeme belge ve araçları ile,
 • Her türlü resmi yahut gayri resmi yazılı ve basılı belge, yazışma, sözleşme, evrak, form ve bildirge, tutanak, fotokopi, rapor, liste, çizelge, fatura, fiş, makbuz, poliçe, pasaport, kasko evrakı üzerinden,
 • Güvenlik kamerası aracılığı ile
 • Kiralık araçlarımızda bulunan araç takip cihazı ile

otomatik veya yarı otomatik sistemler ile yahut bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla doğrudan toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

            Kişisel verileriniz sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda gerektiğinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve hukuki/ ticari/ idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak mali müşavir, avukat gibi tedarikçilerimize; hizmet sözleşmesinin ifasının sağlama amacıyla sınırlı olarak aracı olduğumuz konaklama/seyahat firmasına; talep ettiği yasal amaçla sınırlı olarak yetkili kişi/kurum/kuruluş, kamu kurum/kuruluşlarına ve adli/idari makamlara hukuki yetkileri dahilinde aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ VE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

            Kişisel verileriniz, bağlı bulunduğumuz 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Yönetmeliği,  Sosyal Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuatı başta olmak üzere uymakla yükümlü olduğumuz diğer tüm mevzuatta belirtilen yasal sürelerle saklanmakta ve yasal süre sonunda imha edilmektedir. İşlenen ve saklanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için de 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirler asgari seviyede alınmakta ve uygulanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, Mobil imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; isim-soyisim, TC. kimlik numarası, iletişim adresi ve telefon numarası bilgilerinizin mutlaka bulunması, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Ek-1

Veri Kategorisi

Veri Çeşitleri

Kimlik

Ad soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, fotoğraf, ehliyet, kimlik fotokopisi, imza, plaka numarası, vergi numarası, vergi dairesi gibi

İletişim

İkamet Adresi, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası, fax numarası, gibi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, vekil bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler gibi, yasal hak ve alacak takip bilgisi gibi

Lokasyon

Araç takip (GPS) cihazı verileri

Müşteri İşlem

Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, müşteri numarası, müşteri aktiviteleri, irsaliye gibi

İşlem Güvenliği

Okundu bilgisi

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler (Findeks sorgusu, Ticari Sicil Sorgusu, Sigorta Poliçe Sorgulamaları, kasko/trafik sigortası sorgulamaları, idari para cezası/araç ceza sorgulamaları, muhtelif risklere dair sigorta işlemleri, yetki sorgulamaları, denetim/teftiş/kontrol tutanakları verileri, ihale işlemlerine dair veriler,   gelen-giden evrak kayıt verileri gibi)

 

Seyahat

Uçuş bilgileri, konaklama bilgileri, rota bilgileri, bilet numarası, rezervasyon numarası, provizyon numarası, voucher numarası gibi

 

Finans

 

Banka hesap bilgileri, sigorta ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri, ödeme geçmişine dair bilgiler, alacak-borç takip kayıtları gibi

   

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın